(Hő)Szigeteljen a THERMODAM-mal

NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

  A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a STYRO-TEX Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.), a továbbiakban: Szervező).

 2. A NYEREMÉNY

  A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), – akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket – között a Játék időtartama alatt a 6.1. az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

  – 5 db. 200.000 Ft értékű vásárlási kedvezmény, mely beváltható a STIRO-TEX Kft. debreceni üzleteiben (THERMODAM bemutatóterem (4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.), COLORDAM Festék Szakáruház (4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.).

  A nyeremények kisorsolására 2021. szeptember 6. 14:00 órakor kerül sor közjegyző jelenlétében a STYRO-TEX Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162. alatti székhelyén.

 3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

  A játékban részt vehet minden, Hajdú-Bihar megyében állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki a játék időtartama alatt árajánlatot kér komplett hőszigetelési rendszer vásárlására vonatkozóan a STYRO-TEX Kft.-től. A játékban nem vehetnek részt a STYRO-TEX Kft., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és. mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

  A játék 2021. június 28. napján kezdődik, és 2021. szeptember 6. napjáig tart.

 5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

  A játékot a Szervező a következő felületeken hirdeti meg: www.civishir.hu hírportál; közösségi média felületek, www.thermodam.hu oldalon.

  A Szervező a játékszabályzatot a www.thermodam.hu oldalon teszi közzé.

 6. A JÁTÉK MENETE

  1. Részvétel

   A játékban azok vehetnek részt, akik a Szervező által gyártott és forgalmazott hőszigetelési rendszer alapanyagára 2021. június 28. és 2021. augusztus 31. között, árajánlatot kér (személyesen, telefonon, e-mailben). Az árajánlatot kérők adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám; árajánlat száma) az árajánlat küldésének időpontjában egységes regisztrációs lapra vezetik fel, majd ezeket összegyűjtik, és bekerülnek a sorsolóurnába.

  2. Sorsolás

   A sorsolás időpontja: 2021. szeptember 6. 14:00 óra.

   A nyilvános sorsolás 2021. szeptember 6-án 14:00 órakor lesz – közjegyző jelenlétében – a STYRO-TEX Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162. alatti székhelyén. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a játékszabályzatot, és annak alkalmazását a játékban. A sorsolás kézi úton történik – a nyereményeket a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok között sorsolják ki. A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását A 6.1 pontban feltüntetett játékosok között kisorsolják a 2. pontban megjelölt nyereményeket. A sorsoláson 5 db nyertest választanak ki.

  3. A nyertes értesítése, a nyeremény kézbesítése

   A sorsolás napjától számított 1 munkanapon belül a nyertesek nevét a Szervező a következő felületeken teszi közzé: www.civishir.hu hírportál; közösségimédia-felületek, www.thermodam.hu oldal.

   A kapcsolatfelvételt követően a Szervező munkatársai egyeztetik a nyeremény felhasználhatóságának részleteit. A kisorsolt kedvezményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően  biztosítja, a sorsolást követő 90 napos jogvesztő határidőn belül. A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására. A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

  4. A nyeremény átadása

   A nyeremény átadására a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel után (és velük egyeztetve) a Szervező 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162. alatti székhelyén kerül sor. A 18. életévét betöltött nyertes Játékos maga veheti át a nyereményt a helyszíneken személyazonosságának igazolása után. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A kisorsolt nyereményt a Szervező – a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően – a sorsolást követő 90 napos jogvesztő határidőn belül adja át a nyerteseknek.

  5. Kizárás a játékból

   A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

   – ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét,
   – bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
   – a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
   – jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

 7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, továbbá cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 8. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

   

  Adattípus: Cél: Jogalap: Időtartam:
  Játékban részt vevő természetes személy neve Játékban részt vevő nyertes azonosítása, Játékban való részvétel, a nyeremény átadása, a játékban részt vevő nyertes értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
  Játékban részt vevő természetes személy lakcíme Játékban részt vevő nyertes azonosítása, Játékban való részvétel, a nyeremény átadása, a játékban részt vevő nyertes értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
  Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma Játékban részt vevő nyertes azonosítása, Játékban való részvétel, a nyeremény átadása, a játékban részt vevő nyertes értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
  Nyertes játékos adóazonosító jele jogszabályi kötelezettségek teljesítése, a nyeremény kézbesítése/átadása jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján 8 év

   

  A Játékban részt vevő természetes személy, tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

  A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy: STYRO-TEX Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.), info@thermodam.hu Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el: • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 • postacím: 1374 Budapest, Pf. 603. • telefon: +36 (1) 391-1400 • fax: +36 (1) 391-1410 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu • honlap: naih.hu

   

 9. KAPCSOLAT

  A játék kapcsán érdeklődni lehet a +36 52 440 151-es telefonszámon munkanapokon 08:00 és 16:00 óra között.

 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót, és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a www.thermodam.hu/nyeremenyjatek/adatvedelem internetes oldalon olvasható. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező az 5. pontban megjelölt felületeken teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét a www.thermodam.hu/nyeremenyjatek/szabalyzat oldalon. A Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket közzétegye.

  A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

 

 

Kelt: Debrecen, 2021. június 21.

Nézd meg személyesen a
Thermodam Bemutatóteremben

Gyere el hozzánk és győződj meg róla személyesen, hogy mit is tudnak igazán nyújtani a Thermodam hőszigetelő rendszerek.

Nyitvatartás:

Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 7:00-17:00
Szerda: 7:00-17:00
Csütörtök: 7:00-17:00
Péntek: 7:00-17:00
Szombat: 7:00-12:00
Vasárnap: Zárva

Utolsó nyitvatartási nap:

Újév első nyitvatartási napja:

Címünk: 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 162.

Ajánlatkérés